• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Ondrčková’

Techniky efektivního u?ení II.

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková
Datum:24. 1. 2013/strong>
?as:
14:00

P?ij?te se naučit efektivn? učit a zvládat p?ekážky.

Techniky efektivního u?ení

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková
Datum:13. 12. 2012
?as:14:40

P?ij?te se naučit efektivn? učit a zvládat p?ekážky.

RELAXACE A IMAGINACE A JEJICH MÍSTO V KAŽDODENNÍM ŽIVOT?

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková
Datum:30. 5. 2012
?as:14:40
Anotace: P?ednáška je ur?ena všem zájemc?m o relaxa?ní techniky. Nabídne poslucha??m základní úvod do problematiky a seznámí je s prvky relaxace a imaginace. Poslucha?i budou mít možnost vyzkoušet si krátkou relaxaci, doporu?uje se proto zvolit pohodlný od?v, p?ípadn? si p?inést deku, nebo karimatku.
Přečtěte si více »

SYNDROM VYHO?ENÍ A JAK JEJ ZVLÁDAT

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková
Datum:23. 5. 2012
?as:14:40

Anotace: P?ednáška je ur?ena p?edevším pedagog?m, ale také ostatním zájemc?m o problematiku syndromu vyho?ení. Poslucha?i budou seznámeni s procesem vyho?ení, jeho jednotlivými stádii a znaky. Budou dále p?edstaveny strategie efektivního zvládání vyho?ení v profesi pedagoga.

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková
Datum:15. 5. 2012
?as:15:00

P?ednáška na p?ání.

Anotace: P?ednáška je zam??ena na problematiku ?ešení konflikt? a náro?ných situací v život? ?lov?ka. Budou p?edstaveny strategie zvládání stresu a základní pojmy související se stresem a jeho zvládáním zejména se z?etelem na prost?edí školy.
Přečtěte si více »

DOMÁCÍ NÁSILÍ

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková
Datum:9. 5. 2012
?as:14:40

Anotace: P?ednáška nabídne úvod do problematiky domácího násilí, zakotvení v právním systému a taky psychologické a sociální aspekty domácího násilí. Budou nastín?ny možnosti práce s ob??mi domácího násilí a poslucha?i budou seznámeni s institucemi, na které se mohou v p?ípad? pot?eby obrátit.

Přečtěte si více »

U?ení zážitkem

Přednášející Mgr. Barbora Ondr?ková
Datum: 18. 4. 2012
?as: 15:00

Anotace:
Zážitková pedagogika je v poslední dob? probíraným tématem odborných i laických diskusí. Má mnoho p?íznivc? i odp?rc?. Zájemc?m o toto téma poskytneme úvod do této problematiky. ?ekneme si, jak se zážitková pedagogika vyvíjela, jak je definovaná v sou?asné v?d?, kde se její principy využívají pom?rn? ?asto a kde na své uplatn?ní teprve ?eká.
Přečtěte si více »

Dotazník jako metoda výzkumu

(pro nižší gymnázium)

Přednášející Mgr. Barbora Ondr?ková

Datum: 24. 4. 2012

?as: 14:00

Anotace:

  • Dotazník,
  • metody výzkumu,
  • tvorba dotazníku,
  • zpracování dotazníku,
  • vytvá?ení otázek.

Přečtěte si více »

Kritické a verbální myšlení

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková

Datum: 28. 3. 2012

?as: 14:40

Anotace:

Kritické a verbální myšlení. Definice a rozbor pojm? kritické a verbální myšlení. Argumentace. ?len?ní  subtest? kritické a verbální myšlení na jednotlivé položky. ?ešení úkol? spojených s kritickým a verbálním myšlením. Diskuze.
Přečtěte si více »

Analytické myšlení

P?ednáší: Mgr. Barbora Ondr?ková

Datum: 21. 3. 2012

?as: 14:40

Anotace:

Analytické myšlení. Definice a rozbor pojmu analytické myšlení. Výroková logika. Definice a rozbor pojm? konjunkce, disjunkce, ekvivalence, implikace, negace, kvantifikátory. ?len?ní  subtestu analytické myšlení na jednotlivé položky. ?ešení úkol? spojených s analytickým myšlením. Diskuze
Přečtěte si více »