• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Makovcová’

Biologie sexuality III. – flirtujme, úto?me, a(le) dbejme na své zdraví…

P?ednáší: Bc. Petra Makovcová
Datum: 30. 3. 2014
?as: 14:00

„Pro? uprost?ed naprosto š?astného a uspokojivého vztahu máme n?kdy až
neuv??iteln? silné nutkání k nev??e? Pro? muži vypoušt?jí p?i každém styku
množství spermií, které by bohat? sta?ilo na oplodn?ní celé populace Spoje-
ných stát? – vlastn? dvakrát tolik? A pro? potom polovina spermatu stéká nevy-
užita ženám po nohou? Pro? máme tak ?asto sexuální nutkání, když v?tšinou
v?bec nechceme d?ti? Pro?, když nechceme d?ti, nás naše t?la zcela zjevn?
zradí a plodí je? A pro?, když d?ti chceme, nás naše t?la zcela zjevn? zradí
a neplodí je? Pro? je tak t?žké poznat nejp?íhodn?jší okamžik k takovému po-
hlavnímu styku, p?i kterém bychom po?ali – nebo nepo?ali? Pro? má penis ta-
kový tvar, jaký má, a pro? b?hem styku „p?irážíme“? Pro? míváme silné nutká-
ní masturbovat a pro? n?kteďí z nás mívají v noci ve spánku orgasmus? Pro? je
ženský orgasmus tak nevypo?itatelný a tak t?žko se vyvolává?“

p?edmluva ke knize Válka spermií  od Robina Bakera

 

–         zkusíme zodpov?d?t alespo? n?které z t?chto otázek formou multimediální projekce

–         další ?ástí p?ednášky bude stru?né p?edstavení nejb?žn?jších pohlavních chorob, zejména nad zp?soby jejich p?enosu a zamyšlení se nad hodnotou vlastního zdraví
Přečtěte si více »

Biologie sexuality II. – samci úto?í a samice flirtují

Přednášející Bc. Petra Makovcová

Datum: 13. 3. 2012

?as: 14:00

Anotace:

Krása se ukrývá v adaptacích hostitele.

 •  jaká je souvislost mezi kosmetickým pr?myslem, od?vním pr?myslem a sbíráním známek a jak to všechno (op?t) souvisí se sexualitou
 • znásiln?ní z biologického hlediska (pro? muži svým znásiln?ným ženám ?íkají „odpouštím Ti“)
 • pro? mají ženy (jako jediné sav?í samice) skrytou ovulaci?
 • pro? má mužský penis zrovna takový tvar jaký má
 • k ?emu je dobrý ženský orgasmus a co na Kámásútra
 • a co na to všechno geny?

Přečtěte si více »

Biologie sexuality I. – samci úto?í a samice flirtují

Přednášející Bc. Petra Makovcová

Datum: 1. 3. 2012

?as: 14:00

Nechte ná?k?, se?orito,

škoda o?í pro muže

ten má srdce jako síto,

v?rný vám být nemůže.

Shakespeare: Mnoho povyku pro nic, 2. d?jství, obraz 3. (v p?ekladu B?etislava Hodka)

Anotace:

•        lidská p?irozenost – je vše jen o rozmnožování?

•        pohlaví u živo?išných druh? – vklady do potomstva a strategie

•        zm?na pohlaví v pr?b?hu života – je to v?bec možné?

•        pom?r pohlaví u ?lov?ka – 1:1 nebo je to jinak?

•        pro? se bohá?i žení s krasavicemi

•        pro? jsou d?de?kové ješt? stále pohlavn? aktivní a na co máme babi?ky?

•        p?í?iny mužské homosexuality

Biokoutky II.

P?ednáší: Bc. Petra Makovcová

Termín: 21. 2. 2012

?as: 14:00

Anotace:

všechno se d?je tady a te?! – p?ij?te se seznámit s osudy našich mazlík?

Biosphera 2011/2012 – fénix

 • jak jsme v zá?í „zaČínali“
 • jak jsme se rozr?stali a co se až dodnes událo
 • p?ír?stky a ztráty – je to p?irozené?
 • kam se ubíráme aneb co je v plánu, jaká ješt? p?ibudou zví?átka
 • pé?e o všechny – co je t?eba za?ídit, obstarat, jak se k zví?átk?m chovat a co je nutné jim dop?át s praktickou ukázkou

Přečtěte si více »

Biokoutky ve školách

Přednášející Bc. Petra Makovcová
Datum: 26. 1. 2012
?as: 14:00

Anotace:

 • biokoutcích obecn?: podmínky ve škole, p?ístup pedagog?, finan?ní zajišt?ní
 • výb?r druh? pro ú?ely biokoutku – „Je dobré vybírat zásadn? druhy lákavé, dob?e viditelné, krotké?“ aneb co student?m biokoutkem chceme sd?lit
 • praktická ukázka každodenní/týdenní pé?e o náš biokoutek (nebo spíš celou biou?ebnu), p?edstavení jednotlivých chovanc?
 • krmení hada i ostatních

Přečtěte si více »