• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Bártová’

Materiály k jazykovému kurzu

Všechny materiály dostanou ú?astníci také v tist?né podob?.

P?ípravný vyrovnávací/opakovací kurz anglického jazyka pro budoucí první ročníky

Kde:                      Informační centrum, Gymnázium Boskovice

Kdy:                      Ve dnech 22. 8. – 26. 8.

Kapacita:               15-20 žáků ve skupin?

Rozsah:                  20 vyu?ovacích hodin / 4 hodin denn? / za?átek vždy od 8.00 hod

Jazyková úrove? :  A1/A2

Studijní materiály: P?ehledy gramatiky a slovní zásoba pro každého žáka

Slovníky a u?ebnice k procvi?ování gramatiky k dispozici

Využití interaktivního výukového CD (Success Pre-Intermediate)

Krátké výukové filmy, využití internetu, poslechy a prezentace

Interakce /práce ve dvojicích i ve skupinách

Obsah:                   Opakování gramatiky, slovní zásoby a konverzace

GRAMATIKA

 • Fonetická transkripce, výslovnost, abeceda a spelling
 • Anglický slovosled, vazba there is/are
 • Podstatná jména – jednotné a množné ?íslo ( pravidelné a nepravidelné tvo?ení) po?ítatelnost a nepo?ítatelnost, ?leny (základní použití)
 • P?ídavná jména – stup?ování (krátká, dlouhá, nepravidelná)
 • Zájmena – osobní, p?ivlast?ovací, ukazovací, tázací, neur?itá, záporná, some, any +složeniny
 • ?íslovky – základní, ?adové
 • Slovesa – základní infinitivní tvar, tvo?ení otázek a zápor?, rozkazy
 • ?asy: p?ítomný (pr?b?hový a prostý), minulý(pr?b?hový a prostý), budoucí (will x going to ), p?edp?ítomný, trpné rody, modální slovesa
 • P?íslovce – základní p?íslove?ná ur?ení ?asu, místa, zp?sobu (-ly)
 • P?edložky – základní p?edložkové vazby
 • Vedlejší v?ty s if (1. podmínka)

KONVERZA?NÍ TÉMATA – okruhy

 • Pozdravy, seznamování a p?edstavování se
 • Moje rodina, já, moji p?átelé a m?j každodenní program
 • Moje m?sto/vesnice
 • Moje škola, volný ?as, zábava a koní?ky
 • Sporty, hry a já
 • Cestování, prázdniny, svátky a rodinné oslavy
 • Po?así, ro?ní období a aktivity b?hem roku
 • Jídlo, va?ení a nakupování
 • Životní styl, zdraví a nemoci