• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Anotace’

Rozpoznání šikany II. – šikana a kyberšikana

Datum: 8. 6. 2011
?as: 15:00
V druhém setkání se zam??íme na oblast kyberprostoru a šikanu pomocí informačních technologií. Budou objasn?ny základní pojmy a specifika tohoto druhu šikany. Ú?astníci budou seznámeni s cestami, jak se ú?inn? bránit tomuto druhu útoku a jak p?ípadnou šikanu v kyberprostoru ú?inn? ?ešit.
Přečtěte si více »

Rozpoznání šikany I. – uvedení do problematiky

Datum: 2. 6. 2011
?as: 15:00
V prvním setkání se seznámíme s pojmem šikana, jeho charakteristikami a typickými projevy a formami. Budeme se v?novat objasn?ní základních pojm? souvisejících s tématem a také právnímu uchopení šikany. Ú?astníci budou seznámeni s fázemi šikany a také s postupem ?ešení. Cílem je zvýšit informovanost žáků a pedagog? o problematice šikany a zlepšit schopnost rozpoznat, odhalit a úsp?šn? ?ešit šikanu ve školním prost?edí.
Přečtěte si více »

Dějiny kultury – Čína – 7. 6. 2011

teritoriální vymezení, historické souvislosti, filozofie, výtvarné um?ní,
literatura,
p?ednášku doplní DVD projekce a cestopisný film.
?as: 15:00
Přečtěte si více »

Dějiny kultury – Indie

Termín:

Datum: 9. 5. 2011
?as: 15:00

Anotace:

Indie (teritoriální vymezení, historické souvislosti, filozofie,výtvarné um?ní, literatura), p?ednáška doplní DVD projekce a cestopisný film.

Přečtěte si více »

Záškoláctví a drogová problematika ve škole a školní třídě

Termín: 3. 5. 2011, 15:00

Anotace: P?iblížení problematiky nej?ast?jších a nejsledovan?jších sociáln?-patologických jev? v prost?edí školy. Bližší pohled na p?í?iny, pr?b?h a d?sledky záškoláctví a jeho spojitosti s dalšími sociáln?-patologickými jevy. Možnosti nápravy a otázky preventivního p?sobení.
Seznámení s aktuálním d?ním v oblasti drogové problematiky ve školách.

Přečtěte si více »

Dějiny kultury – 18. 4. 2011

Anotace

  1. Po?átky kultury v prav?ku (prav?ké um?ní v Evrop? a na území ?R)
  2. Kultura starov?kého Egypta ( historický vývoj Egypta až do dnešní doby, v?da,
    výtvarné um?ní a literatura ve starov?kém Egypt?)
  3. DVD projekce s výkladem (kulturní památky prav?ku a starov?kého Egypta), filmová
    projekce Zem? sv?ta (Egypt)

Přečtěte si více »

Sociáln?-patologické jevy ve třídě – 7. 4. 2011

Využití sociálních sítí v prevenci sociáln? patologických jev? ve třídě

Anotace: Rozlišení základních pojm? souvisejících s tématem. P?iblížení nej?ast?jších forem sociáln? patologických jev? ve škole a t?ídním kolektivu. Uvedení do problematiky preventivních program? na p?d? školy. Využití sociálních sítí v prevenci sociáln? patologických jev? v kolektivu a vliv t?chto sítí na klima školní t?ídy.
Přečtěte si více »

Dějiny kultury 29. 3. 2011

Periodizace d?jin kultury a um?ní

1. Úvod do studia d?jin kultury a um?ní
Pojmy – kultura, magie, civilizace, náboženství, filozofie, v?da, technika, architektura, socha?ství, malí?ství, užité um?ní, literatura, hudba.
2. Základní etapy vývoje kultury, um?lecké styly a sm?ry
Prav?k – po?átky kultury a um?ní, starov?k – orientální starov?k, antická kultura, hebrejská kultura, st?edov?k – románská a gotická kultura, arabská kultura, po?átky novov?ku – renesance a baroko, novov?k – klasicismus, romantismus, realismus, 20. a 21. století – moderní um?lecké sm?ry
3. Sv?tové kulturní d?dictví
Projekce DVD ( praktické ukázky památek jednotlivých epoch d?jin kultury a um?ní)